CSsoft > Chuyển đổi số > Số hoá quy trình doanh nghiệp
placeholder

Số hoá quy trình doanh nghiệp

Thực hiện quản lý các quy trình trong doanh nghiệp trên nền tảng số hoá.

Khách hàng: Việt Nam

Công nghệ sử dụng: PHP-Laravel, HTML/CSS/Javascript…

Hình thức: ODC