CSsoft > Blockchain > Smart contract
placeholder

Smart contract

Thực hiện các hợp đồng online dựa trên công nghệ blockchain.

Khách hàng: US

Công nghệ sử dụng: Node.js, react.js, blockchain…

Hình thức: ODC